Pracownia Fizyczna WMP SNŚ


Regulamin pracowni

 Dzień przed wykonaniem ćwiczenia:

1. Zapoznać się z Instrukcją

2. Sprawdzić swój poziom wiedzy odpowiadając sobie na pytania testowe

 Tuż przed wykonaniem ćwiczenia:

3. Przedstawić sprawozdanie z poprzedniego ćwiczenia

4. Rozmowa wstępna (możliwa w formie kartkówki). Rozmowa wstępna nie polega na przeczytaniu odpowiedzi na pytania z komórki lub notatek. Niezaliczenie rozmowy wstępnej powoduje niedopuszczenie do następnego ćwiczenia

5. Wykonać pomiary

 Przed następnym ćwiczeniem:

6. Sporządzić sprawozdanie

7. Rozmowa zaliczeniowa

Ponadto każdy z Państwa wygłosi krótką prezentację z jednego ćwiczenia (zespoły 2-osobowe przygotowują 2 prezentacje, terminy zostaną podane później). W ramach terminów poprawkowych w semestrze zimowym odbędzie się kolokwium z analizy danych.


Ogólne uwagi do pracy

Sprawozdanie z poprzedniego ćwiczenia musi być pokazane do wglądu na tydzień po wykonaniu pomiarów — na następnych zajęciach. Sprawozdania przynosimy wydrukowane. Wszystkie kolejne wersje również.

Brak sprawozdania z poprzedniego ćwiczenia oznacza niedopuszczenie do następnego ćwiczenia.

Opisy drukowane, które nie będą miały na początku imienia i nazwiska studenta, nazwy ćwiczenia, daty sprawozdania i numeru wersji, NIE BĘDĄ sprawdzane.

Opisy, w których są błędy merytoryczne, stylistyczne, ortograficzne, rachunkowe oraz zawierające braki, a także wnioski niemające związku z uzyskanymi z pomiarów wynikami oraz opisy, których autorzy nie znają, odsyłane są do poprawy. Konieczne jest użycie edytora równań do wpisywania wzorów w sprawozdaniach. Do obliczania niepewności pomiarowych należy użyć wzoru 3.47 lub 3.48 (J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego).

Przy zaliczaniu ćwiczenia w grupie 2-osobowej obie osoby muszą się oczywiście wykazać znajomością tematu. Sam opis nie wystarcza. Zaliczenie opisów jest również indywidualne.

Jeśli pierwsza lub następna wersja (kompletna) sprawozdania jest zaliczona, to ocena jest 5. Każda kolejna poprawa sprawozdania powoduje obniżenie oceny o 0,5. Wszystkie wersje sprawozdań należy wysyłać w postaci pliku PDF na 4 adresy:

dr Adam Zakrzewski: zakrz@ifpan.edu.pl

prof. dr hab. Agata Kamińska: kaminska@ifpan.edu.pl

dr Paweł Pęczkowski: p.peczkowski@uksw.edu.pl,

dr Serhiy Kobyakov: s.kobyakov@uksw.edu.pl,

Nazwa pliku ze sprawozdaniem powinna zawierać: nazwisko studenta, krótką nazwę ćwiczenia, datę wysłania sprawozdania i numer wersji. Od tych informacji musi się też zaczynać wersja drukowana i elektroniczna. Na przykład:

Kowalski_Kwiatkowska_Wahadło_rewersyjne_2017-11-03_w1.pdf

Ocena końcowa z opisów — średnia arytmetyczna. Końcowa ocena z pracowni — średnia arytmetyczna prezentacji, kolokwium (w I semestrze) i opisów.

Pomyłki, niezgodności w instrukcjach należy zgłaszać:

dr Serhiy Kobyakov s.kobyakov@uksw.edu.plInstrukcje do ćwiczeń

Szablon sprawozdania

Metoda najmniejszych kwadratów z uwzględnieniem wag statystycznych

Instrukcja budowania wykresów porównania wartości


Pomiary podstawowych wielkości

001 Długość, masa, gęstość

    Instrukcja

    Zasoby:


002 Długość, masa, czas

    Instrukcja

    Zasoby:


004 Wielkości elektryczne

    Instrukcja

    Zasoby:
      Multimetr cyfrowy (niebieski)Mechanika

101 Badanie zderzeń elastycznych i nieelastycznych

    Instrukcja, Instrukcja PHYWE

    Zasoby:
      Fotobramka kompaktowa
      Licznik uniwersalny


102 Sprawdzenie drugiej zasady dynamiki Newtona

    Instrukcja, Instrukcja PHYWE

    Zasoby:
      Dmuchawa
      Tor powietrzny
      Waga elektroniczna
      Fotobramka kompaktowa
      Licznik 4-4 (EN)


103 Moment bezwładności bryły i sprawdzenie twierdzenia Steinera

    Instrukcja, Instrukcja PHYWE

    Zasoby:
      Rejestrator ruchu
      Cobra4 Wireless Link
      Cobra4 Wireless Manager
      Program Measure do Cobra4


104 Waga Mohra

    Instrukcja

    Zasoby:
      Termostat do wagi Mohra
      Waga A500


105 Wahadło rewersyjne

    Instrukcja, Instrukcja PHYWE

    Zasoby:
      Fotobramka z licznikiem


106 Wyznaczenie wartości przyspieszenia ziemskiego metodą swobodnego spadku

    InstrukcjaElektryczność i magnetyzm

201 Pole elektryczne kuli

    Instrukcja, Instrukcja PHYWE

    Zasoby:
???


201 Pole elektryczne kondensatora płaskiego

    Instrukcja, Instrukcja PHYWE

    Zasoby:
???


207 Przewodność elektryczna i cieplna metali

    Instrukcja, Instrukcja PHYWE

    Zasoby:
      Miernik temperatury 4-2
      Mieszadło magnetyczne
      Zasilacz 14V AC/DC
      Uniwersalny wzmacniacz


208 Mierzenie małych oporów metodą czterech kontaktów (Druty żółte)

    Instrukcja

    Zasoby:
      Multimetr cyfrowy APPA (szary)
      Niepewności mierników cyfrowych
      Metoda najmniejszych kwadratów z uwzględnieniem wag statystycznych


209 Wyznaczenie oporu właściwego konstantanu (Druty szare)

    Instrukcja

    Zasoby:
      Multimetr cyfrowy (niebieski)
      Multimetr cyfrowy APPA (szary)
      Niepewności mierników cyfrowych


210 Oporniki (klocki)

    Instrukcja

    Zasoby:
      Multimetr cyfrowy (niebieski)
      Multimetr cyfrowy APPA (szary)
      Niepewności mierników cyfrowych


212 Mostek Wheatstonea

    Instrukcja

    Zasoby:
      Multimetr cyfrowy (niebieski)
      Multimetr cyfrowy APPA (szary)
      Niepewności mierników cyfrowych


213 Mostek Graetza (Prostownik)

    Instrukcja

    Zasoby:
      Oscyloskop cyfrowy


214 Diody półprzewodnikowe i żarówka

    Instrukcja

    Zasoby:
      Multimetr cyfrowy (niebieski)
      Multimetr cyfrowy APPA (szary)
      Niepewności mierników cyfrowych


215 Rezonans w układzie RLC w podłączeniu szeregowym i równoległym

    Instrukcja

    Zasoby:
      Miernik RLC
      Oscyloskop cyfrowy
      Multimetr cyfrowy APPA (szary)
      Niepewności mierników cyfrowychTermodynamika

301 Ciepło właściwe metali

    Instrukcja

    Zasoby:
      Waga A500
      Termostat


302 Pompa ciepła

    Instrukcja, Instrukcja PHYWE

    Zasoby:
      Miernik mocy i pracy


303 Kolektor słoneczny

    Instrukcja, Instrukcja PHYWE

    Zasoby:
      Pompa cyrkulacyjna
      Zasilacz 12V AC/DC


304 Efekt Joule'a-Tomsona

    Instrukcja, Instrukcja PHYWE

    Zasoby:
      Aparat Joule'a-Thomsona
      Zawór dozującyAkustyka, Ruch falowy

401 Interferencja ultradźwięków za pomocą zwierciadła Lloyda

    Instrukcja, Instrukcja PHYWE

    Zasoby:
      Multimetr cyfrowy (niebieski)
      Niepewności mierników cyfrowych


402 Badanie rezonansu fal dźwiękowych metodą rury Quinckiego

    Instrukcja, Instrukcja PHYWE

    Zasoby:
      Generator funkcji
      Opis rury Quinckego
      Mikrofon pomiarowy
      Multimetr cyfrowy (niebieski)


403 Akustyczny efekt Dopplera

    Instrukcja PHYWE

    Zasoby:
      Generator Doppler
      Mikrofon ze wzmacniaczem


404 Rezonans akustyczny w jednostronnie zamkniętej rurze

    Instrukcja

    Zasoby:
      Multimetr cyfrowy APPA (szary)Optyka

429 Siatki dyfrakcyjne

    Instrukcja

    Zasoby:
      Laser He-Ne


430 Polaryzacja światła widzialnego

    Instrukcja

    Zasoby:
      Laser He-Ne
      Multimetr cyfrowy (niebieski)


431 Prawo_Lamberta

    Instrukcja

    Zasoby:
      Laser He-Ne
      Zasilacz lasera
      Multimetr cyfrowy (niebieski)